Tingimused

RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1. Käesoleva rendilepingu (edaspidi: lepingu) eesmärgiks on Sõiduki
volitatud kasutaja poolt Kliendile lepingu eritingimustes sätestatud auto
lühiajalise kasutusõiguse andmisel tekkivate õigussuhete reguleerimine.
1.2. Käesolevad lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste
juurde ning kujutavad endast lepingu lahutamatut osa.
1.3. Klient kinnitab, et lepingu tingimustega (sh lepingu üldtingimustega)
on Kliendil olnud võimalik tutvuda enne lepingu sõlmimist.
1.4. Käesolevas lepingus sätestatud Kliendi õigused ja kohustused
laienevad ka lepingu eritingimustes sätestatud isikutele, kellele Klient
võib auto juhtimisõiguse auto kasutamise ajal üle anda. Nimetatud isikud
vastutavad solidaarselt Kliendiga kõigi lepingust tulenevate kohustuste
ja nõuete täitmise eest, kui neile reaalselt auto juhtimisõigus üle
antakse, ning kinnitavad allkirjaga oma nõusolekut lepingu tingimustega.
Klient vastutab selle eest, et nimetatud isikutel on kehtiv juhtimisõigus.
2. Auto kasutusõigus ja selle teostamine
2.1. Kliendil on lepingu eritingimustes sätestatud ajavahemikul õigus
autot
tasuta sihtotstarbeliselt kasutada, arvestades lepingus sätestatud
tingimusi ja piiranguid. Klient on kohustatud hüvitama Sõiduki volitatud
kasutajale auto üleandmise hetkel auto paagis olnud bensiini ja
diiselkütuse maksumuse, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti.
2.2. Kliendil on õigus anda auto juhtimisõigus auto kasutamise ajal üle
lepingu eritingimustes sätestatud isikutele. Kliendil ei ole lubatud anda
auto juhtimisõigust üle lepingu eritingimustes sätestamata isikutele.
2.3. Klient on kohustatud autot heaperemehelikult kasutama ja hoidma,
kandes tavapäraselt eeldatavat hoolt auto turvalisuse eest ning vältima
auto hävimise, kahjustumise või autoga kolmandatele isikutele kahju
tekitamisega seonduvaid riske.
2.4. Kliendil ei ole auto kasutamisel ilma Sõiduki volitatud kasutaja
eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud:
2.4.1. kasutada autot kaupade või loomade transportimiseks,
pukseerimiseks või ühendada autoga järelhaagist;
2.4.2. kasutada autot Karistusseadusstikus ja teistes seadustes
sätestatud väärtegude ja kuritegude toimepanemiseks nii Eesti
territooriumil, kui ka väljaspool Eestit (sh. Keelatud toksiliste ja
narkootiliste ainete ja salakauba vedu üle riigipiiri jmv.);
2.4.3. sõita autoga jäärajal;
2.4.4 teostada isiklikult või võimaldada kolmandatel isikutel teostada
autole modifikatsioone või seadmete või osade paigaldusi, teostada
hooldust, autot parandada või remontida;
2.4.5. kasutada autot sõitmiseks väljaspool Eesti Vabariiki;
2.4.6 hoida või parkida autot öisel ajal väljaspool garaaži, kinnist hoovi
või tasulist parklat;
2.4.7. ületada lepingus sätestatud läbisõidupiirangut;
2.4.8. osaleda autoga spordivõistlustel ja muudel sarnastel üritustel;
2.4.9. suitsetada autos.
2.5. Autot kasutades ja hoides on Klient kohustatud järgima kõiki
õigusaktides sätestatud nõudeid ja liiklusohutust. Kui Klient soovib autot
kasutusõiguse teostamise ajal tankida,
kohustub ta tagama tangitava bensiini või diiselkütuse sobivuse ja
kvaliteedi. Klient vastutab kogu nimetatud kohustuse mittetäitmisel
tekkinud kahju eest.
3. Auto üleandmine Kliendile ja tagastamine Sõiduki volitatud kasutajale
3.1. Auto antakse Kliendile üle Lepingus märgitud ajal Sõiduki volitatud
kasutaja asukohas. Mõjuvatel põhjustel on Sõiduki volitatud kasutajal
õigus ühepoolselt auto üleandmise aega muuta.
3.2. Auto üleandmisel Kliendile on Klient kohustatud auto üle vaatama.
Pooled märgivad
Lepingusse kõik autol üleandmise hetkel esinevad vead või puudused.
3.3. Klient on kohustatud tagastama auto Sõiduki volitatud kasutajale
lepingus märgitud ajal (va lepingu punkti 8.2. teises lauses märgitud
juhul) Sõiduki volitatud kasutaja asukohas.
3.4. Klient on kohustatud tagastama auto Sõiduki volitatud kasutajale
samas seisukorras, milles auto talle üle anti. Pooled on kohustatud auto
tagastamisel üle vaatama.
3.5. Klient vastutab autol esinevate puuduste eest, mis on tekkinud ajal,
millal Klient autot kasutas. Puuduse tekkimise aja kindlaksmääramisel
lähtutakse lepingu punktides 3.2. ja 3.4. sätestatust.
3.6. Puuduse puhul, mis auto tagastamisel esineb, kuid mida ei ole
lepingu punktis 3.2. sätestatud korras fikseeritud, eeldatakse, et see on
tekkinud ajal, mil Klient autot kasutas.
Kliendil on võimalik tõendada vastupidist, kui selline eeldus oleks
vastuolus puuduse olemusega.
4. Poolte vastutus
4.1. Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise eest. Käesolevas
Lepingu osas sätestatu ei välista ega piira Poolte vastutust muudel
Lepingust või seadusest tulenevatel juhtudel.
4.2. Isikud, kellele võib Klient vastavalt Lepingule auto juhtimisõiguse üle
anda, vastutavad Kliendiga solidaarselt Lepingu punktis 1.4. sätestatud
korras. Nimetatud isikute ja Kliendi vastutus ei välista ega piira
kolmandate isikute vastutust.
4.3. Autole laieneva kindlustuskaitse kohta tehakse märge lepingu eritingimustesse.
4.4. Klient vastutab eelkõige auto säilimise, Kliendi või kolmandate
isikute poolt autole tekitatud kahju ning autoga kolmandatele isikutele
tekitatud kahju eest ajal, millal Klient autot kasutab. Sõiduki volitatud
kasutajal on õigus nimetatud kahju kolmandatele isikutele hüvitada ning
esitada vastav nõue Kliendi vastu.
4.5. Lisaks vastutab Klient auto õigeaegse tagastamise eest Sõiduki
volitatud kasutajale ja Lepingu 2. osas sätestatud kohustuste
nõuetekohase täitmise eest. Auto õigeaegselt tagastamata jätmise
korral on Klient kohustatud tasuma Sõiduki volitatud kasutajale
leppetrahvi 64.- eurot iga päeva kohta, mille võrra Klient hilines
Sõiduki volitatud kasutajale auto tagastamisega alates päevast, mis
järgneb päevale, millal Klient oleks pidanud Sõiduki volitatud kasutajale
auto tagastama. Lepingu punktide 2,3,4 osas sätestatud kohustuste rikkumise eest
on Klient kohustatud Sõiduki volitatud kasutajale tasuma leppetrahvi
summas 640.- eurot  iga üksiku rikkumise kohta kolme päeva jooksul
alates Sõiduki volitatud kasutajalt vastava nõude saamisest. Leppetrahv
ei sõltu kahjunõude esitamisest ning seda tasutakse lisaks kahju
hüvitamisele.
4.6. Klient vastutab käesoleva lepingu punktis 2.4.2. sätestatud
kohustuste rikkumise tagajärjel Sõiduki volitatud esindajale tekkinud
kahju. Kahjuks loetakse käesolevas lepingus nii varalist, kui ka
mittevaralist kahju, (sh. kaotsiläinud või hävinud vara väärtus, vara
halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemine, kahju tekitamisega
seoses kantud või tulevikus kantavad kulud, saamatajäänud tulu jmv.)
eest kogu oma isikliku varaga. Auto kinnipidamisel väär- või kuriteo
uurimist läbiviivate isikute poolt, kohustub Klient tasuma lepingujärgset
renti ning vastutab ka muude lepingus sätestatud kohustuste
jätkuva täitmise eest kuni auto Sõiduki volitatud kasutaja valdusesse
üleandmiseni.
4.7. Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on
Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist,
kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
5. Teadete edastamine
5.1. Kõik poolte poolt esitatavad õiguslikku tähendust omavad teated
(taotlused,ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikus
vormis. Sellised kirjalikud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on
postiasutusele üle antud väljastamiseks lepingus sätestatud rekvisiitidel
ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) päeva.
5.2. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib
esitada suulises vormis.
6. Force majeure
6.1. Lepingu mittetäitmine force majeure’i asjaoludel loetakse
vabandatavaks tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu
täitmiseks.
6.2. Force majeure’i all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust,
mille üle osapooltel puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatust,
loodusõnnetust, sõda, avaliku võimu kandja otsuseid, embargot, streiki,
rahvarahutusi jne.
6.3. Lepingu punkt 6.1. ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest
lepingu punktis 6.2. märgitud põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled
peavad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui
takistused on kõrvaldatud.
6.4. Force majeure muudab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra,
mille jooksul on lepingu täitmine nimetatud tegurite tõttu peatunud.
7. Lepingu tõlgendamine
7.1. Lepingu sõlmimise ajal auto kohta kehtivaid tehnilisi tingimusi, mis
määratlevad auto varustust, mõõtmeid, kaalu, kütusetarvet,
ekspluatatsiooni- kulusid jne. tuleb võtta kui ligikaudseid hinnanguid,
mitte kui lepingutingimusi või autole garanteeritud omadusi.
7.2. Lepingu üld- ja eritingimuste vastuolu korral tõlgendatakse
mõlemaid tingimusi võimaluse korral viisil, mis jätaks kehtima mõlemad
tingimused. Kui selline tõlgendamisviis osutub võimatuks, tõlgendatakse
lepingut niimoodi, et eelkõige jääksid kehtima eritingimused.
7.3. Lepingueelsed läbirääkimised ei oma lepingu tõlgendamise
seisukohalt tähendust, va kui lepingus on sätestatud teisiti.
7.4. Poolte allkirjadega kirjavahetus omab tähtsust ainult lepingu
tõlgendamise seisukohalt, arvestades lepingus sätestatut.
8. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja lõppemine
8.1. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles
sätestatud kohustuste täitmiseni, va lepingus ja seaduses sätestatud
juhud.
8.2. Mõlemal poolel on õigus Lepingust ilma põhjendamata taganeda,
teatades sellest teisele Poolele. Kui Klient taganeb Lepingust ja talle on
auto juba üle antud, on ta kohustatud auto koheselt Sõiduki volitatud
kasutajale tagastama Sõiduki volitatud kasutajale sobival ajal. Lepingust
taganemine ei mõjuta sellisel juhul Kliendi vastutust ning auto
tagastamisele kohaldatakse lepingus sätestatut.
8.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis on
tekkinud enne lepingu lõppemist.
8.4. Pooltel on õigus lepingut muuta ainult kirjalikus vormis. Muudatused
jõustuvad, kui nad on mõlema poole poolt allkirjastatud.
9. Lõppsätted
9.1. Pooled kinnitavad oma allkirjaga lepingul, et on selle läbi lugenud,
selle sisust aru saanud ning see vastab poolte tahtele.
9.2. Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest üks jääb Sõiduki volitatud kasutajale ja teine
Kliendile
Kliendi poolt kinnitatud broneeringu tühistamisel on meil õigus küsida
kliendilt leppetrahvi 200 euri.

Kui Rendifirmale esitatakse Rentniku tõttu liiklus- või parkimistrahv on õigus küsida rentnikult kuni 50 euri +km teenustasu trahvi käitlemise eest.

Rendiperioodil purunenud rehvi eest on õigus küsida rentnikult leppetrahvi 250 euri iga purunenud rehvi kohta.

Sõiduki tagastamisel puuduva või lõhutud lisavarustuse eest on õigus küsida rentnikult leppetrahvi 500 euri.